Algemene voorwaarden Automatenmakelaar.nl

In deze algemene voorwaarden Automatenmakelaar.nl worden de voorwaarden besproken waaronder u gebruik kunt maken van de diensten die Automatenmakelaar.nl via haar websites en via haar mobiele applicaties aanbiedt. Lees deze algemene voorwaarden aandachtig door zodat u weet wat uw rechten en plichten zijn wanneer u gebruik maakt van de dienst. Door gebruik te maken van de dienst, op welke manier dan ook, aanvaardt u daarmee gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden. U kunt deze algemene voorwaarden hier downloaden en printen http://www.automatenmakelaar.nl/Algemene-voorwaarden

 

1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan:

1.1 Profiel: de persoonlijke sectie op de Website met de door u ingevoerde gegevens, die door u wordt gecreëerd wanneer u zich aanmeldt voor de Dienst en die door u wordt beheerd.

1.2 Automatenmakelaar.nl: Onderdeel Van Boekel Amusementsautomaten 
Postbus 99, 5324 ZH Ammerzoden
. Telefoon: 073 599 4310 
E-mailadres: info@vbaa.nl 
KvK-nummer: 53561856 
Btw-identificatienummer: NL066731161B02.

In deze algemene voorwaarden zal “Automatenmakelaar.nl” -als onderdeel en onder verantwoordelijkheid- van Van Boekel als verkopende partij worden beschouwd. Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit: Ministerie van Financiën.

1.3 Databank: de gezamenlijke (persoons-)gegevens van u en andere Gebruikers die door Automatenmakelaar.nl worden verzameld, waaronder Gebruikersmateriaal en Informatie.

1.4 Dienst: de diensten die de Automatenmakelaar.nl u via de Website verleent en welke beschreven zijn op de Website en in artikel 3 en 4 van deze algemene voorwaarden.

1.5 E-mailadres: het door u bij de aanmelding voor de Dienst opgegeven e-mailadres.

1.6 Gebruiker: de natuurlijke- of rechtspersoon die een Profiel heeft aangemaakt en/of de na tuurlijke- of rechtspersoon die gebruik maakt van de Dienst zonder zich te registreren.

1.7 Gebruikersnaam: de naam waarmee u zich bij de Automatenmakelaar.nl registreert.

1.8 Gebruikersmateriaal: informatie op de Website die van Gebruikers afkomstig is, dan wel via de Dienst of de Website door Gebruikers toegankelijk of openbaar wordt gemaakt waaronder zonder daartoe beperkt te zijn Objectgegevens, Kavels, meningen, reclame-uitingen, berichten, aanbiedingen en/of aankondigingen ongeacht of deze op het algemene deel van de website verschijnen of in een ander deel zoals het forum.

1.9 Informatie: al het materiaal en alle informatie door de Automatenmakelaar.nl op de Website geplaatst en/of via de Dienst toegankelijk gemaakt. Gebruikersmateriaal valt hier expliciet niet onder.

1.10 Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties.

1.11 Kavel: één of meer Objecten die door een verkoper worden aangemeld ter verkoop en bemiddeling.

1.12 Objecten: objecten waarvan Objectgegevens door een Gebruiker op de Website worden geplaatst.

1.13 Objectgegevens: afbeeldingen, omschrijvingen, specificaties, reclame-uitingen, prijzen of afbeeldingen.

1.14 Verkoop: de verkoop per accordering van de prijs op het inloggedeelte van Automatenmakelaar.nl.

1.15 Wachtwoord: het door ons aangegeven of door u opgegeven wachtwoord.

1.16 Website: de websites van de automatenmakelaar.nl, bereikbaar via www.automatenmakelaar, www.vbaa.nl, www.slotparts.nl, alsmede de mobiele versies van die websites en via andere door mogelijk door de Automatenmakelaar.nl geregistreerde top level domains, alsmede de software programmatuur en applicaties waarmee de Dienst kan worden bereikt op mobiele apparaten zoals smartphones en tablets.

 

2 Toepasselijkheid en Wijzigingen van de Gebruiksvoorwaarden

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik dat u van de Dienst of de Website maakt.

2.2 Automatenmakelaar.nl is te allen tijde gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De meest actuele algemene voorwaarden zijn op de Website te vinden of worden tijdens het gebruik van de Dienst onder uw aandacht gebracht. Indien een wijziging of aanvulling uw rechten of verplichtingen op significante wijze beïnvloedt, zal de Automatenmakelaar.nl u hiervan door middel van een e-mail naar het E-mailadres op de hoogte brengen, dan wel deze wijzigingen duidelijk zichtbaar aankondigen op de homepage van de Website.

2.3 Indien u het gebruik van de Dienst voortzet na wijziging of aanvulling van de algemene voorwaarden, accepteert u daarmee de gewijzigde of aangevulde algemene voorwaarden onherroepelijk. Indien u niet instemt met de gewijzigde of aangevulde algemene voorwaarden, is uw enige mogelijkheid om de Dienst niet meer te gebruiken en uw Profiel te verwijderen. Automatenmakelaar.nl raadt u dan ook aan om de Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.

 

3 De Dienst

3.1 De Dienst kan worden omschreven als een platform voor verkopers en koper met een dienstverleningscourtage die ten bate komt aan de Automatenmakelaar.nl. Op dit platform kunt u onder andere informatie verstrekken over Objecten die u bezit, informatie vinden over Objecten van andere Gebruikers, Objecten te koop aanbieden op Automatenmakelaar.nl en Objecten van andere Gebruikers kopen in de verkoopomgeving van de Automatenmakelaar.

3.2 U aanvaardt dat de Dienst alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevat zoals u die aantreft in de Dienst op het moment van gebruik (“as is basis”). Automatenmakelaar.nl sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit en juistheid van de Dienst.

 

4. Verkoop en Inkoop

4.1 Via de Website wordt u de mogelijkheid geboden Objecten aan te melden voor online verkoop en om de aangeboden objecten via de Automatenmakelaar te kopen. Hiertoe dient u uw adresgegevens in te vullen in uw Profiel alsmede alle velden die verplicht ingevuld moeten worden en door de Automatenmakelaar op juistheid kunnen worden getoetst Op de Website en/of in e-mails van de Automatenmakelaar kunnen aanvullende voorwaarden worden vermeld die van toepassing zijn op het aanmelden van Objecten en/of het inkopen hiervan.

4.2 Indien u via een de site www.automatenmakelaar.nl een object koopt of verkoopt, sluit u een koopovereenkomst met een andere Gebruiker en niet met de Automatenmakelaar.nl. Automatenmakelaar.nl biedt slechts een platform waarop objecten ter verkoop worden aangeboden en een koper aankoopt. Automatenmakelaar.nl kan geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, de veiligheid, de rechtmatigheid of juistheid van de aangeboden objecten, de bevoegdheid van verkopers om de objecten te verkopen en de bevoegdheid of mogelijkheid van kopers om objecten te kopen. Automatenmakelaar.nl kan nimmer aansprakelijk gehouden worden voor eventuele schade geleden als gevolg van een gesloten koopovereenkomst. Artikel 15 is onverkort van toepassing.

4.3 De directie van Automatenmakelaar.nl ziet toe op het verloop van het verkoopproces. Indien zich ten aanzien van een verkoopovereenkomst situaties voordoen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien en/of in het geval van geschillen tussen Gebruikers of andere ongeregeldheden, beslist de directie wat er gebeurt. De directie bepaalt – op basis van onder meer de aantrekkelijkheid, zeldzaamheid, de mogelijke opbrengst en de verwachte vraag naar de Objecten – welke Objecten ter verkoop mogen worden aangeboden. De directie heeft te allen tijde, zowel vóór als gedurende het verkoopproces, het recht bepaalde objecten  te weigeren en aangeboden objecten te verwijderen van de site.

4.4 Objecten die u heeft aangemeld ter verkoop kunt u weer terugtrekken uit het proces tot aan het moment dat deze door de directie in  het verkoopproces (publicatie op de site) zijn opgenomen. Indien uw Object niettegenstaande het voorgaande op uw verzoek toch wordt verwijderd van de site, bent u volledig aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade, dit onder toepasselijkheid van artikel 4.8. Indien u Objecten aanbiedt ter verkoop, dient u een correcte, volledige en nauwkeurige omschrijving van het Kavel te geven, ten minste één waarheidsgetrouwe (1) foto bij te voegen alsmede alle overige relevante informatie te verstrekken zoals de prijs en staat van het object. Vanaf het moment dat een Object door de directie is opgenomen in het verkoopgedeelte van de site kunnen de door de verkoper aan het aanbod verbonden voorwaarden niet meer worden gewijzigd door de verkoper, tenzij naar uitsluitend oordeel van de directie sprake is van een kennelijke vergissing.

4.5 Het is niet toegestaan Objecten die door uzelf worden aangeboden via de site te kopen.

4.6 Wanneer een kopende partij een object heeft aangekocht via de site is dit onvoorwaardelijk en kan niet worden herroepen.

4.7 De verkoper is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van het object.

De verkoper is verplicht het Kavel voor de prijs overeengekomen op Automatenmakelaar.nl tegen de voorwaarden zoals door de verkoper bij het aanbrengen van het Object vastgesteld. Verkoper is verplicht verkochte Object(en) binnen (5) dagen beschikbaar te hebben voor de koper.

4.8 Indien de verkoper om welke reden dan ook niet aan zijn leveringsverplichting voldoet zoals omschreven in het vorige artikellid, is verkoper aansprakelijk voor alle daardoor veroorzaakte schade en kosten, welke in ieder geval een bedrag belopen ter hoogte het betalen van 50% van de vastgestelde verkoopprijs aan de verkoper.

4.9 Elke koopopdracht wordt geacht te zijn gedaan door degene via wiens Profiel de koop tot stand wordt gebracht. U bent ten opzichte van de verkoper dan ook altijd persoonlijk gebonden aan het door u aangeschafte object.

4.10 Na het sluiten van een verkoopovereenkomst op de site ontvangt u, een overzicht van de door u gekochte Objecten alsmede de verschuldigde kosten. Deze kosten dient u binnen de in het overzicht vermelde termijn te voldoen. Betaling geschiedt direct aan de aanbieder door middel van een bank overschrijving of in contanten. 

 

5 Aanmelden voor de Dienst

5.1 Om optimaal gebruik te kunnen maken van Automatenmakelaar.nl, moet u een Profiel aanmaken op de manier zoals beschreven op de Website. U staat er jegens Automatenmakelaar.nl voor in dat de informatie die u bij het aanmaken van uw Profiel verstrekt compleet, waarheidsgetrouw en up-to-date is. Het is niet toegestaan een Profiel op naam van een ander aan te maken en/of valse gegevens te verstrekken. Het is niet toegestaan anderen toe te staan in te loggen namens u. Tijdens uw registratie moet u een Gebruikersnaam en Wachtwoord opgeven, waarmee toegang kan worden verkregen tot het Profiel.

5.2 De gegevens die u tijdens het registratieproces verstrekt zullen worden opgeslagen in de Databank en verwerkt in overeenstemming met Automatenmakelaar.nl Privacy Policy die u hier [http://www.automatenmakelaar.nl/privacybeleid] kunt raadplegen.

5.3 In beginsel kan niet iedereen zich aanmelden bij Automatenmakelaar.nl. Daar er strenge wettelijke restricties zijn voor de verkoop en inkoop van kansspelautomaten, beslist de directie of u aan alle criteria voldoet om u te kunnen aanmelden.

5.4 Automatenmakelaar.nl behoudt zich het recht voor de registratie- en inlogprocedure, uw Wachtwoord en/of uw Gebruikersnaam of bepaalde Gebruikersinformatie te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van Automatenmakelaar.nl, derden of het functioneren van de Dienst.

 

6 Uw gebruik van de Dienst

6.1 Elk gebruik van de Dienst en de Website komt voor risico, rekening en verantwoording van uzelf.

6.2 Door Gebruikersmateriaal op de Website te plaatsen of via de Dienst toegankelijk te maken, garandeert u dat:

(i) U bevoegd bent dat te doen in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden en dat u gerechtigd bent aan Automatenmakelaar.nl de rechten te verlenen als bedoeld in deze Gebruiksvoorwaarden;

(ii) het Gebruikersmateriaal dat u ter beschikking stelt:

a) niet misleidend is;

b) niet discriminerend is ter zake uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst, of anderszins kwetsend is, niet oproept tot geweld tegen en/of lastigvallen van een ander of anderen en, naar mening van Automatenmakelaar.nl, niet in strijd is met de goede zeden of goede smaak, niet gewelddadig is, geen link bevat naar pornografisch materiaal of pornografische websites en niet het plegen van illegale activiteiten bevordert;

c) geen persoonlijke gegevens van anderen bevat;

c) geen NAW, of andere  gegevens kenbaar gemaakt worden, waaruit afgeleid kan worden wie de aanbieder van het Object is.

e) niet bestaat uit kettingbrieven, junk mail of spamming en geen links bevat naar al dan niet commerciële websites;

f) louter betrekking heeft op de aangeboden Objecten;

g) geen negatieve effecten kan hebben op de eer of goede naam van Automatenmakelaar.nl, aan haar gelieerde ondernemingen en/of haar bestuurders;

h) niet in strijd is met enige wet- of regelgeving of met deze Gebruiksvoorwaarden,geen inbreuk maakt op enige rechten van derden, waaronder rechten uit overeenkomst, Intellectuele Eigendomsrechten, privacy rechten en evenmin anderszins onrechtmatig is jegens derden of Automatenmakelaar.nl; en

i) dat geen toestemming of licentie nodig is of vereist is van enige derde voor het gebruik van uw Gebruikersmateriaal op de Website; en

(iii) Automatenmakelaar.nl niet verplicht zal zijn enige betaling te verrichten van welke aard dan ook aan wie dan ook, waaronder aan personen en partijen wiens werk, model, merk of uitvoering is vervat in uw Gebruikersmateriaal, waaronder begrepen aan collectieve rechtenorganisaties.

6.3 U zult geen persoonsgegevens van andere Gebruikers verwerken zonder toestemming van de betreffende Gebruiker. U zult de contactgegevens van andere Gebruikers niet gebruiken voor het versturen van ongevraagde communicatie, zoals door Gebruikers zonder uitdrukkelijke toestemming op te nemen op een mailinglist of hen daarvoor ongevraagd te benaderen. U bent aan Automatenmakelaar.nl een direct opeisbare boete verschuldigd van € 10.000,- (zegge: tienduizend Euro) voor elke overtreding van deze bepaling.

6.4 U bent zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van uw Gebruikersnaam en Wachtwoord combinatie. U bent dan ook aansprakelijk voor al het gebruik dat via uw Gebruikersnaam en Wachtwoord van de Dienst wordt gemaakt. Automatenmakelaar.nl mag ervan uitgaan dat u ook daadwerkelijk degene bent die zich aanmeldt met uw Gebruikersnaam en Wachtwoord. Zodra u weet of reden hebt te vermoeden dat een Gebruikersnaam en/of Wachtwoord in handen is gekomen van onbevoegden, moet u Automatenmakelaar.nl daarvan op de hoogte stellen, onverminderd uw eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van uw Wachtwoord.

6.5 U garandeert dat u geen misbruik zal maken van de Dienst, bijvoorbeeld door het versturen van ongevraagde communicatie aan Gebruikers, Objectgegevens op onjuiste en/of misleidende wijze aan te passen, door u aangeboden en door andere Gebruikers aangekochte Objecten niet te leveren dan wel door u bestelde Objecten van andere Gebruikers niet af te nemen.

6.6 U garandeert dat u bij gebruikmaking van de Dienst i) geen virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere software gebruikt die schade kan toebrengen aan de Dienst of de Website of enig ander technisch hulpmiddel, dan wel de Dienst of Website ontoegankelijk kunnen maken of bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen te omzeilen ii) geen handelingen verricht die een onredelijk en/of disproportioneel beslag leggen op de infrastructuur van de Dienst en/of de functionaliteit van de Dienst belemmeren, en/of iii) geen applicaties zal gebruiken die de Dienst monitoren en/of delen van de Dienst kopiëren.

6.7 Alle technische middelen die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van de Dienst waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, hardware en een internetaansluiting, alsook de kosten voor het gebruik daarvan, komen geheel voor uw rekening.

6.8 Tenzij uitdrukkelijk toegestaan onder dwingend recht of onder deze Gebruiksvoorwaarden, dan wel op verzoek of met toestemming van Automatenmakelaar.nl, is het u niet toegestaan (i) de Dienst, de Website, Gebruikersmateriaal dat niet van u afkomstig is en/of Informatie te kopiëren, ter beschikking te stellen, in sub licentie te geven of anderszins te commercialiseren, (ii) de Dienst, de Website, Gebruikersmateriaal dat niet van u afkomstig is en/of Informatie te wijzigen, te vertalen of hiervan anderszins een bewerking te maken in de zin van artikel 13 van de Auteurswet, of (iii) de Dienst, de Website en/of de bron- dan wel objectcode(s) daarvan te decomprimeren of reverse engineeren.

6.9 Automatenmakelaar.nl kan technologische maatregelen nemen ter bescherming van de Website of de Dienst en/of afzonderlijke delen daarvan. U mag deze technische beschermingsmaatregelen niet verwijderen of omzeilen dan wel daartoe middelen aanbieden.

 

7 Courtage voor verkoop van Objecten

7.1 Voor Objecten die u via uw Automatenmakelaar.nl op de Website wenst te verkopen betaald u een courtage vanaf het moment dat Automatenmakelaar.nl een bemiddeling tussen verkoper en koper heeft bewerkstelligd. Deze courtage wordt u na de bemiddeling gefactureerd en wordt gebruikt tbv marketingactiviteiten, het up to date houden van het aanbod, ondernemersresultaat en andere zaken.

7.2 Indien u een Object wenst te verkopen, dient u bij de bepaling van de prijs rekening te houden met de courtage. Deze houdt in: Een basis courtage van € 10,- van de aanbiedingsprijs verhoogd met 10% van de verkoopprijs met een maximum van € 100,- exclusief BTW. (Inclusief BTW € 121,- ). De kopende partij ziet alleen de prijs exclusief de courtage.

7.3 De Verkopende partij dient na het verkrijgen van de courtagefactuur de courtage binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.

7.4 Wanneer er een bemiddeling van een Object heeft plaatsgevonden, maar de koper om wat voor rede dan ook niet afneemt, dan is verkoper toch de courtage schuldig. In voorkomend geval mag verkoper het Object 30 dagen op de site aangeboden houden totdat er wel een koper is gevonden. Indien Object binnen 30 dagen verkocht is is Verkoper geen tweede maal courtage schuldig.

 

8 Prijzen en Betaling

8.1 Sommige onderdelen van de Dienst zult u uitsluitend kunnen gebruiken tegen betaling. Indien er onderdelen van de dienst tegen extra betaling gebruikt kunnen worden zijn de prijzen voor het gebruik van deze onderdelen vermeld op de Website.

8.2 Betaling dient altijd volledig vooraf te geschieden. U kunt dan ook pas gebruik maken van deze onderdelen van de Dienst nadat het daarvoor verschuldigde bedrag door u volledig is voldaan.

8.3 De betaling voor deze onderdelen van de Dienst vindt plaats via een beveiligde betaal omgeving van een derde partij iDeal. Automatenmakelaar.nl heeft hierop geen invloed en is dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het gebruik of het niet kunnen gebruiken van deze betaalomgeving.

8.4 Automatenmakelaar.nl behoudt zich het recht voor om de prijzen voor deze onderdelen van de Dienst op elk moment te wijzigen. U kunt aan prijswijzigingen geen rechten ontlenen.

 

9 Gebruikersmateriaal

9.1 U behoudt alle Intellectuele Eigendomsrechten op uw Gebruikersmateriaal, maar verleent Automatenmakelaar.nl hierbij een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, niet-exclusieve, eeuwigdurende en niet opzegbare licentie om uw Gebruikersmateriaal openbaar te maken en/of te verveelvoudigen voor alle doeleinden die Automatenmakelaar.nl noodzakelijk acht, waaronder begrepen maar niet beperkt tot promotionele doeleinden.

9.2 U geeft Automatenmakelaar.nl onder voornoemde licentie onder meer, zonder uitsluiting,

(i) het recht uw Gebruikersmateriaal (automatisch) te (laten) vertalen naar andere talen dan het Nederlands teneinde de Dienst ook in andere landen te kunnen aanbieden en

(ii) het recht uw Gebruikersmateriaal af te laten drukken in een door andere Gebruikers te bestellen, gepersonaliseerd boekje. Dit boekje kan door derden mogelijk worden verveelvoudigd en openbaar gemaakt.

9.3 Deze licentie eindigt niet op het moment dat u of Automatenmakelaar.nl uw Profiel verwijdert en/of u het gebruik van de dienst staakt.

9.4 U doet hierbij voor zover dat mogelijk is afstand van uw persoonlijke rechten op uw Gebruikers materiaal in de zin van artikel 25 van de Auteurswet.

9.5 U accepteert dat uw Gebruikersmateriaal door andere Gebruikers kan worden gebruikt. Automatenmakelaar.nl garandeert niet dat Gebruikers zich aan deze Gebruiksvoorwaarden zullen houden.

9.6 U begrijpt en accepteert dat u verantwoordelijk en aansprakelijk bent voor Gebruikersmateriaal dat u op de Website plaatst of met behulp van de Dienst toegankelijk maakt.

9.7 U begrijpt en accepteert dat Gebruikersmateriaal van andere Gebruikers niet door Automatenmakelaar.nl wordt gecontroleerd en/of bekeken. Automatenmakelaar.nl heeft hiervan dan ook geen enkele kennis en is hiervoor dan ook niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk.

9.8 Indien u van mening bent dat bepaald Gebruikersmateriaal onrechtmatig is, dan kunt u dit melden aan de Automatenmakalaar. U kunt hier [http://automatenmakelaar.nl/speelautomaten/melding-onrechtmatig-materiaal/] meer informatie vinden over hoe u een Melding kunt doen.

9.9 Automatenmakelaar.nl behoudt zich het recht voor Gebruikersmateriaal van de Website te verwijderen, in te korten of anderszins aan te passen indien zij daartoe noodzaak ziet, zonder dienaangaande aansprakelijk te worden voor enigerlei schade en zonder gehouden te zijn enige compensatie te betalen. Dit artikel laat andere rechten en bevoegdheden van automatenmakelaar.nl onverlet en Automatenmakelaar.nl behoudt zich het recht voor verdere (rechts)maatregelen te treffen, waaronder zonder daartoe beperkt te zijn, het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden.

 

10 Beschikbaarheid en onderbreking van de Dienst

10.1 Automatenmakelaar.nl garandeert niet dat de Dienst te allen tijde en zonder

onderbrekingen of storingen toegankelijk is. Storingen in de Dienst kunnen mede, doch niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de internet- of telefonieverbinding of door virussen of fouten/gebreken. Automatenmakelaar.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens u voor enige schade die voortvloeit uit het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Dienst.

10.2 Automatenmakelaar.nl is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, procedureleen technische wijzigingen en/of verbeteringen op de Website en/of Dienst aan te brengen.

10.3 Automatenmakelaar.nl is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens u, de Website en/of Dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in kader van redelijkerwijs benodigd onderhoud aan de Website en/of Dienst.

 

11 Intellectuele Eigendomsrechten

11.1 De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Website, de Dienst, de Databank en de Informatie, waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, mede begrepen de Intellectuele Eigendomsrechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s, software, audiovisueel materiaal en overige materialen berusten bij Automatenmakelaar.nl of haar licentiegevers, voor zover dit geen Gebruikersmateriaal betreft. De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot het Gebruikersmateriaal, berusten bij de Gebruikers en/of hun licentiegevers.

11.2 Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Gebruiksvoorwaarden, verleent Automatenmakelaar.nl u een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet (sub-) licentieerbaar, niet-overdraagbaar, recht om de Dienst te gebruiken en de Informatie te bekijken op de wijze en in het format zoals deze via de Dienst ter beschikking worden gesteld.

11.3 Het is uitdrukkelijk niet toegestaan de Dienst, de Website, Gebruikersmateriaal dat niet van u afkomstig is en/of Informatie en/of andere gegevens te kopiëren, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de in deze Gebruiksvoorwaarden genoemde doeleinden, tenzij Automatenmakelaar.nl of de betreffende rechthebbende daar uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

11.4 Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

11.5 Niets in deze Gebruiksvoorwaarden is bedoeld om enige Intellectuele Eigendomsrechten aan u over te dragen. Het gebruik dat u mag maken van de Dienst is beperkt tot hetgeen in deze Gebruiksvoorwaarden is beschreven. U zult geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van automatenmakelaar.nl, Gebruikers en/of derden, zoals het registeren van domeinnamen, merken of Google Adwords zoektermen (keywords) die lijken op of identiek zijn aan enig teken waarop Automatenmakelaar.nl en/of de Gebruikers Intellectuele Eigendomsrechten kunnen doen gelden. U erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik van Gebruikersmateriaal of Informatie waarop Intellectuele Eigendomsrechten rusten, inbreuk maakt op deze Gebruiksvoorwaarden en op de toepasselijke wetgeving.

 

12 Privacy

12.1 Tijdens het aanmaken van uw Profiel en gedurende het gebruikmaken van de Dienst, zal u (persoons)gegevens aan Automatenmakelaar.nl verstrekken. Deze (persoons)gegevens zullen conform de Privacy Policy van Automatenmakelaar.nl de toepasselijke wet- en regelgeving worden opgeslagen en verwerkt.

 

13 Databank

13.1 De Databank moet beschouwd worden als databank in de zin van artikel 1 onder a van de Databankenwet. Automatenmakelaar.nl is de producent van de Databank en heeft derhalve het exclusieve recht om toestemming te verlenen voor i) het opvragen of hergebruiken van het geheel of een in kwalitatief of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van de Databank en ii) het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van in kwalitatief of in kwantitatief opzicht niet-substantiële delen van de inhoud van de Databank, voor zover dit in strijd is met de normale exploitatie van de Databank of ongerechtvaardigde schade toebrengt aan de rechtmatige belangen van Automatenmakelaar.nl. U mag slechts gegevens uit de Databank opvragen of hergebruiken indien en voor zover toegestaan onder deze Gebruiksvoorwaarden.

 

14 Melding van Vermeend Onrechtmatig Materiaal

14.1 automatenmakelaar heeft, teneinde inbreuken op de rechten van derden zo spoedig mogelijk te beëindigen, een procedure ontwikkeld waarmee de aanwezigheid op de Website of de toegankelijkheid via de Website en/of de Dienst van vermeend onrechtmatig Gebruikers materiaal aan Automatenmakelaar.nl kan worden gemeld: de Melding van Vermeend Onrechtmatig Materiaal [http://automatenmakelaar.nl/speelautomaten/melding-onrechtmatig-materiaal/].

14.2 Automatenmakelaar.nl is niet aansprakelijk voor enige schade in verband met het onrechtmatige gebruik van de Website of de Dienst. Automatenmakelaar.nl is slechts, onder de voorwaarden zoals hieronder aangegeven, gehouden om na ontvangst van een Melding onmiskenbaar onrechtmatig Gebruikersmateriaal te verwijderen.

14.3 Automatenmakelaar.nl is echter niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, geleden door derden, die ontstaat door het onrechtmatig gebruik van de Dienst, tenzij Automatenmakelaar.nl het betreffende Gebruikersmateriaal niet blokkeert of de onrechtmatige activiteit niet stopzet terwijl zij door middel van de Melding daadwerkelijke wetenschap heeft van het feit dat het Gebruikersmateriaal of de activiteit onmiskenbaar onrechtmatig is.

14.4 Automatenmakelaar.nl behoudt zich het recht voor niet tot inwilliging van een verzoek tot blokkering van Gebruiksmateriaal of stopzetting van een activiteit over te gaan indien zij gegronde redenen heeft om aan de juistheid van de Melding of de rechtmatigheid van het geleverde bewijs te twijfelen of een belangenafweging dit van haar eist. In dat kader kan Automatenmakelaar.nl bijvoorbeeld een rechterlijke uitspraak verlangen van een bevoegde rechter in Nederland, welke uitspraak aantoont dat het betreffende Gebruikersmateriaal onmiskenbaar onrechtmatig is.

14.5 Automatenmakelaar.nl zal op geen enkele wijze partij zijn bij een geschil tussen u en een enige derde die een Melding doet.

14.6 Indien u een Melding doet, vrijwaart u Automatenmakelaar.nl en alle aan haar gelieerde ondernemingen alsmede haar directie, bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers en rechtsopvolgers voor iedere aanspraak van derden in verband met de blokkering of verwijdering van Gebruikersmateriaal. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die de automatenmakelaar lijdt, nog zal kunnen lijden of die Automatenmakelaar.nl dient te maken in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen – doch niet daartoe beperkt – het vergoeden van kosten voor rechtsbijstand.

14.7 Automatenmakelaar.nl respecteert en beschermt de privacy van derden die Mededelingen doen. Alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt in het kader van een Melding zal altijd vertrouwelijk worden behandeld en zal alleen gebruikt worden voor het in behandeling nemen van de Melding.

 

15 Aansprakelijkheid en Vrijwaring

15.1 U accepteert dat Automatenmakelaar.nl als tussenpersoon tussen u en andere Gebruikers optreedt. Automatenmakelaar.nl heeft geen bemoeienis met en is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor Gebruikersmateriaal dat via de Dienst of de Website wordt verstrekt dan wel voor enige andere informatie die via de Dienst of de Website door derden wordt verstrekt.

15.2 Automatenmakelaar.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor zaaks- en/of vermogensschade en/of ander nadeel als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tot het verlenen van de Dienst, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Website en/of de Dienst of de onmogelijkheid deze te gebruiken dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.

15.3 Automatenmakelaar.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van omstandigheden die buiten haar dienstverlening vallen. Automatenmakelaar.nl is geen partij bij, en kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor schade voortvloeiend uit, enige overeenkomsten tussen u en andere Gebruikers. Automatenmakelaar.nl kan aldus niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan doordat u voor u ongunstige overeenkomsten heeft gesloten doordat u bijvoorbeeld voor door u aangekochte Objecten meer betaalt dan de werkelijke waarde of voor door u verkochte Objecten minder ontvangt dan de werkelijke waarde. Automatenmakelaar.nl kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade ontstaan door het niet en/of niet tijdig reageren van Gebruikers op bestellingen, het afwijzen en/of weigeren van bestellingen, het niet nakomen van definitieve bestellingen, het niet of niet tijdig betalen door een Gebruiker van aangeschafte en/of bestelde Objecten en/of elke andere schade en kosten die u lijdt als gevolg van een handeling van een andere Gebruiker.

15.4 De enige actie die u kunt ondernemen indien u meent dat u schade heeft geleden, is het gebruik van de Dienst te staken en uw Profiel te verwijderen, dit onder toepasselijkheid van artikel 16.1.

15.5 Voor zover Automatenmakelaar.nl ondanks bovenstaande toch aansprakelijk zou zijn voor schade uit welke hoofde dan ook, dan is zij slechts aansprakelijk voor devergoeding van directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan materiële schade aan zaken, redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade en redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel.

15.6 Indien en voor zover Automatenmakelaar.nl aansprakelijk zou zijn voor schade uit welke hoofde dan ook, is haar aansprakelijkheid in elk geval beperkt tot een bedrag van € 1.000,- (zegge: eenduizend euro).

15.7 U vrijwaart Automatenmakelaar.nl voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met of voortvloeiend uit uw gebruik van de Website, de Dienst en/of een schending van deze Gebruiksvoorwaarden en/of enige andere rechten van derden, waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, Intellectuele Eigendomsrechten.

15.8 U vrijwaart Automatenmakelaar.nl tegen alle kosten die zij moet maken teneinde te voldoen aan een verzoek, bevel en/of vonnis inhoudende het opleggen van een verbod of bevel in verband met uw Gebruikersmateriaal.

15.9 Deze aansprakelijkheidsbeperking beoogt echter niet de aansprakelijkheid van Automatenmakelaar.nl voor opzet en/of bewuste roekeloosheid van Automatenmakelaar.nl zelf (“eigen handelen”) en/of het bestuur van Automatenmakelaar.nl uit te sluiten.

 

16 Duur en beëindiging

16.1 U heeft het recht om op elk gewenst moment het gebruik van de Dienst te stoppen en uw Profiel te verwijderen. Automatenmakelaar.nl heeft het recht de verwijdering van uw Profiel te weigeren indien u nog dient te voldoen aan enige verplichtingen (zoals het voldoen van de courtage, betalings- of leveringsverplichtingen) jegens Automatenmakelaar.nl of andere Gebruikers.

16.2 In aanvulling op de andere (rechts)middelen die Automatenmakelaar.nl ten diensten staan, is Automatenmakelaar.nl te allen tijde zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg, gerechtigd om uw activiteiten in verband met de Dienst (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, uw Profiel tijdelijk of blijvend stop te zetten en/of te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, de Dienst te beëindigen of te weigeren om de Dienst aan u te verlenen, in het bijzonder – maar niet daartoe beperkt – indien u handelt in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden. Automatenmakelaar.nl zal hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig zijn jegens u.

 

17 Varia, toepasselijk recht en bevoegde rechter

17.1 Op de Gebruiksvoorwaarden en het gebruik van de Dienst en de Website, alsmede op enige geschillen die daaruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

17.2 Indien u bij het gebruik van de Dienst als natuurlijk persoon niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zullen, voor zover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, alle geschillen tussen u en Automatenmakelaar.nl worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, Nederland, dan wel aan een andere op grond van nationale of internationale rechtsregels bevoegde rechter.

17.3 Indien u bij het gebruik van de Dienst handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zullen alle geschillen tussen u en Automatenmakelaar.nl worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Den Bosch, Nederland.

17.4 Deze Gebruiksvoorwaarden bevatten alle afspraken die u en Automatenmakelaar.nl ter zake hebben gemaakt. Zij treden in de plaats van alle eerdere afspraken en overeenkomsten die u en Automatenmakelaar.nl ter zake hebben gemaakt, respectievelijk hebben gesloten. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.

17.5 Automatenmakelaar.nl mag rechten en verplichtingen die uit deze Gebruiksvoorwaarden voortvloeien overdragen aan derden en zal u daarvan op de hoogte stellen. Indien u deze overdracht van verplichtingen aan een derde niet acceptabel vindt, kunt u het gebruik van de Dienst staken en uw Profiel verwijderen, dit onder toepasselijkheid van artikel 16.1.

17.6 Onverminderd eventueel voor Automatenmakelaar.nl bestaande wettelijke verplichtingen om een overeenkomst tussen u en Automatenmakelaar.nl voor het gebruik van de Website en de Dienst te bewaren, is Automatenmakelaar.nl niet verplicht om een eventueel gearchiveerde overeenkomst voor u toegankelijk te houden.

17.7 Is of worden deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven u en Automatenmakelaar.nl aan het overblijvende gedeelte gebonden. Automatenmakelaar.nl zal het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

 

18 Contact

Voor vragen over de Dienst, de Website of deze Gebruiksvoorwaarden, kunt u te allen tijde contact opnemen met Automatenmakelaar.nl via de volgende contactgegevens:

Automatenmakelaar.nl
Postbus 99
5324 ZH Ammerzoden

Telefoon: 085-7605502
E-mail: info@automatenmakelaar.nl
 
U kunt een e-mail sturen via het contactformulier.